Ficha de actividad - Aula formativa

Curs FISCALIDAD INMOBILIARIA EN EL IVA

28-11-2023
De 16.30 a 19.30 hores.
PLATAFORMA ZOOM
Con inscripción de pago
Modalidad virtual

No asociado: 169,00 €
Miembro del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona: 82,00 €

Ponentes

Amb en Vicente Arbona, Llic. Administració i Direcció d'Empreses per la UNED. Funcionari de Carrera del cos Tècnic d'Hisenda. Servei de Consultoria Fiscal i Coordinador del Club de l'IVA de l'APttCB.


Descripción

1. Les comunitats de béns com a subjectes passius de l'IVA.
2. Autoconsums externs.
3. Deduïbilitat quotes suportades en subministraments d'habitatge parcialment afecta.
4. Modificació del percentatge d'afectació d'habitatge inicialment destinat a activitat professional.
5. Tipus reduït del 10% per a execucions d'obra de renovació o reparació en habitatges.
6. Promotora que destina a lloguer sense opció de compra pisos inicialment destinats a la seva venda: l'afectació sobrevinguda. Autoconsum de béns i la transmissió posterior de l'habitatge prèviament arrendat sense opció de compra.
7. Supòsits de deducció d'IVA suportat en l'adquisició de béns d'inversió i transmissió posterior exempta en el període de regularització.
8. No sempre els immobles són béns d'inversió: empresa dedicada a la compravenda d'immobles.
9. Les millores: la seva consideració com a béns d'inversió.
10. Afectació de local en arrendament a activitat professional.
11. Promoció immobiliària per a la qual, des del començament, existeix la intenció per part del promotor de destinar els habitatges al seu arrendament sense opció de compra: l'afectació inicial.
12. Deducció de quota suportada en l'adquisició d'habitatge realitzant prèviament arrendament de locals: deduïbilitat de la quota suportada en l'adquisició de l'habitatge.
13. Immoble promogut i destinat a l'arrendament. Venda posterior. ¿inclusió en càlcul de prorrata?.
14. Desmembrament del domini. Renúncia a l'exempció en cas de transmissió.
15. Tributació del contracte d'arrendament del local amb opció de compra.
16. Arrendament amb opció de compra d'habitatges realitzat pel promotor de l'habitatge i posterior transmissió de la mateixa.
17. Eliminació de la inversió del subjecte passiu a arrendadors no establerts.
18. Les transmissions d'unitats econòmiques autònomes.
19. La prova de la terminació d'edificacions.
20. És imprescindible la cèdula d'habitabilitat per a l'aplicació del tipus reduït del 10 per 100 en el lliurament d'un habitatge?.
21. Requisit qualitatiu de les obres de rehabilitació: tractament de les obres anàlogues.
22. La deducció de l'IVA suportat: ¿prorrateig per períodes de lloguer?.
23. Procediments administratius i judicials d'execució forçosa.
24. L'adquisició d'habitatge "esglaonada": lliurament de solar i contractació de l'execució de l'obra amb la mateixa entitat. Tipus impositiu aplicable a l'operació.
25. Operació que inicialment s'ha subjectat a IVA i l'administració tributària autonòmica entén que procedeix tributació per la modalitat de "transmissions patrimonials oneroses" de l'ITP i AJD.
26. La inversió del subjecte passiu en les execucions d'obra immobiliàries.
27. La rehabilitació d'edificacions.
28. Tipus impositius aplicables a l'activitat immobiliària.
29. Arrendaments.
30. L'urbanitzador "ocasional" de terrenys. La seva qualitat d'empresari a efectes d'IVA.
31. Exempció de l'IVA en els lliuraments de terrenys.
32. Renúncia a les exempcions en l'IVA de les operacions immobiliàries.
33. Repàs a la inversió del subjecte passiu en les execucions d'obra per a la construcció/rehabilitació d'edificaicons.

 

CONSULTEU AQUÍ EL PROGRAMA COMPLET