Ficha de actividad - Aula formativa

GIRONA - Seminario Presencial DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

03-07-2023
De 16.30 a 19.00 hores.
Delegació de l'APttCB a Girona. C/ Francesc Rogés, 29, baixos. Girona.
Con inscripción de pago
Modalidad presencial

No asociado: 125,00 €

Ponentes

Amb en Josep Mª Noguera, Llicenciat en ADE i en Ciències Econòmiques. Auditor i Censor Jurat de Comptes. Servei Consultoria Fiscal APttCB.


Descripción

Hem d'afrontar la declaració-liquidació de l'Impost sobre Societats del període impositiu 2022, tenint en compte les particularitats i criteris de la Llei 27/2014 de l'Impost sobre Societats, així com criteris de la pròpia DGT. Farem l'anàlisi de les principals diferències permanents i temporànies, així com els incentius fiscals a les empreses de reduïda dimensió i els de caràcter general, tenint en compte les particularitats fiscals dels diferents tipus de societats, i d’acord al següent sumari:

1. Anàlisi de la informació rellevant i aspectes principals del Model 200: Ajustos fiscals més significatius en la conciliació resultat comptable i Base Imposable: diferències permanents i temporànies, i menció a la informació a consignar en la declaració-liquidació, en relació a aquestes diferències.

2. Dades fiscals AEAT a contrastar i magnituds rellevants: xifra de negoci, costos de personal, informació de caràcter mercantil, sancions tributàries i d'altres partides fiscalment no deduïbles, informació de les diferències temporànies, etc.

3. Prevencions tributàries i criteris de l'AEAT respecte els moviments financers societaris realitzats de cobraments i pagaments. Comunicacions possibles de l'AEAT, en relació a les magnituds consignades en la declaració.

4. Aspectes relatius a les societats patrimonials, societats holding, i aquelles societats de caràcter professional amb escassa estructura i els criteris rigorosos actuals de la Inspecció tributària. Especificitats en la pròpia declaració del model 200.

5. Aplicació d'incentius fiscals de les empreses de reduïda dimensió. Criteris de Grup en la seva aplicabilitat, d’acord a l'art. 101 i següents. Aplicació de la Reserva d'anivellament.

6. Tipus impositiu per empreses que iniciïn noves activitats de caràcter general i les qualificades com “empreses emergents” i novetats a tenir en compte en l'exercici 2023.

7. Reducció de la base imposable (Reserva de Capitalització) i aplicació simultània de la Reserva d'anivellament.

8. Deduccions per a la realització de determinades activitats: I+D i nou criteri d'aplicabilitat per part de la DGT en deduccions d'exercicis anteriors, Patent Box, creació de llocs de treball per persones discapacitades, etc.

9. Exempció parcial per dividends percebuts en la participació en altres societats, i per la transmissió de participacions (art. 21 Llei 27/2014 IS). Criteris en la liquidació de societats.

10. Comentaris als canvis en la Llei 58/2003 General Tributària, en futures “revisions de la comptabilitat” en procediments de comprovació per part de Gestió tributària, i la rellevància probatòria de les operacions comptables.