Ficha de actividad - Aula formativa

Seminario LA REFORMA DEL IRPF - Lleida

27-11-2014
16.30 a 19.30 h.
Salas d’actes a la Delegació de Lleida: C/ Pallars, 6, altell A. Tel. 973221083, lleida@apttcb.cat
Con inscripción de pago
Modalidad sense definir

No Asociado/a: 150,00 €

Ponentes

Sr. Manuel Lavin Bedia, Cap de Secció de l'AEAT a Lleida


Descripción

NOVETATS A TRACTAR:

- Rendes exemptes: indemnitzacions per acomiadament, rendiments de capital mobiliari.
- Individualització de rendes.
- Imputació temporal: subvencions, pèrdues de crèdits incobrables.
- Rendiments del treball: percentatges de reducció, reducció per altres despeses.
- Rendiments del capital mobiliari i immobiliari.
- Activitats econòmiques: despeses de difícil justificació, estimació objectiva.
- Guanys i pèrdues patrimonials: guanys per la venda de drets de subscripció, exempció per dació en pagament, actualització d’immobles, percentatges reductors.
- Integració de rendes: rendiments de participacions preferents, règim transitori.
- Reduccions a la base imposable.
- Mínim personal i familiar.
- Escala de gravamen.
- Deduccions: per inversions de beneficis, obtencions de rendiments del treball, per lloguer.
- Deduccions per família nombrosa i discapacitat.
- Règim de treballadors desplaçats a territori espanyol
- Obligació de declarar
- Retencions: Administradors, Autònoms.
- Plans d’estalvi a llarg termini.
- Liquidació de societats Civils.