Ficha de actividad - Aula formativa

Seminario NOVEDADES LABORALES y SEGURIDAD SOCIAL - Girona

26-11-2014
16 a 20 h.
Sala de l’APttCB a Girona, Av. Gran Via Jaume I, 13 pral. 1a, 17001 Girona
Con inscripción de pago
Modalidad sense definir

No Asociado/a: 160,00 €

Ponentes

Sr. Jorge Perez Perez, Professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona. Sotsinspector de Empleo y Seguridad Social


Descripción

Real Decret Llei 3/2014, de 28 de febrer, de mesures urgents per al foment del treball i la contractació indefinida (“Tarifa plana”).

Real decret Llei 8/2014, de 4 de juliol, de aprovació de mesures urgents per el creixement, la competitivitat i l’eficiència (Sistema Nacional de Garantía Juvenil).

Jurisprudència constitucional en relació amb la reforma laboral de 2012: la STC de 16 de juliol de 2014.

Doctrina jurisdiccional en relació amb la reforma laboral: ultra activitat de convenis col•lectius i acomiadaments col•lectius.

Properes novetats: Projecte de Llei de mesures en matèria de liquidació i ingrés de quotes de la Seguretat Social.